HeimFor tilsetteRetningslinjer for bruk av sosiale medium i Alver kommune

Retningslinjer for bruk av sosiale medium i Alver kommune

 

Hovedkontoar

Andre kommunale kontoar

I tillegg er det oppretta eigne kontoar for ulike tenesteområde/avdelingar/prosjekt. Desse kontoane er ivaretekne av eigne administratorar

Opprette nye kontoar

Oppretting av nye kontoar skal skje etter avtale med kommunikasjonsavdelinga. Dette for å sikra heilheitleg profil utad.

Kva vil vi oppnå?
 • dialog med innbyggjarane
 • møte innbyggjarane der dei er
 • nyheits- og informasjonsformidling
 • ta vare på kommunen sitt omdømme
 • beredskap/krisehandsaming
Kvifor er vi på Facebook?
 • for å fortelje dei dei gode historiane om det som skjer i Alver kommune
 • for å fortelje om tilbodet innbyggjarane våre har
 • for å hjelpe innbyggjarane til å bruke heimesida for å løyse oppgåver
Kvifor er vi på Instagram?
 • for å dele kommunen si sjel og sjarm
 • for å følgje med på, og promotere det som skjer i Alver
 • for at innbyggjarane skal kunne møte dei tilsette i kommunen
 • for å dele bilete saman med Alverbuen ved å nytte emneknaggane
  • #alver
  • #alverbu og 
  • #mittalver
Kva nytter vi YouTube til?

Vi nytter i hovudsak YouTube til lagringsplass for ferdige videoar.

Ansvar

Kommunikasjonsavdelinga har redaktøransvar på Alver kommune sine sider og kontoar. Dei blir ivaretekne av webredaktørar og oppnemnte administratorar.

Berre oppnemnte administratorar publiserer, svarar og kommenterer.

Alver kommune si kommunikasjonsavdeling administrerer kommunen sine hovudkontoar.

Administrator sitt ansvar

 • den eller dei som har ansvar for kontoen skal passe på at den blir handsama dagleg, unnteken i helger.
 • at kontoar blir avslutta om dei er starta for ein tidsbestemt periode eller inaktive
 • at innlegg som strider mot lov og retningslinjer blir fjerna.
Publisering

Kor mykje som skal publiserast er avhengig av kva konto. Det er viktig at det blir publisert nok til at kontoen er aktiv og relevant, samstundes må vi passa oss for å publisera så mykje at det blir oppfatta som spam.

Ved publisering på kommunen sine kontor skal vi:

 • svare på spørsmål og kommentarar. Svare generelt om vi ikkje kan svare der og då, med beskjed om å sjekke opp påfølgjande arbeidsdag (unnteke helg)
 • hugse å takke for skryt
 • svare på nøytrale kommentarar til kommunen der det er naturleg
 • alltid svare på negative kommentarar
 • alltid rette opp faktafeil
 • tilpasse svaret basert på forma henvendelsen er i. Sakleg, formell eller humoristisk? Sarkasme og ironi er forbode.
Plan for publisering

Kommunikasjon er ansvarleg for ein publiseringsplan på sosiale medier. Planen bør lagast for ein månad fram i tid og vere fleksibel for at spesielle hendingar kan dekkjast ved behov.

Publiseringsplanen skal innehalde:

 • på kva konto dette skal ut
 • når det skal publiserast
 • kva innhald vi skal inkludere (tekst, video, grafikk, bilde eller blanding)
 • kva målet med innhaldet er
Bruk av bilete og video

Bilete skal vere godkjend for bruk. Fotograf skal krediterast der anna ikkje er bestemt. 

Sakshandsaming

Alver kommune skal ikkje drive sakshandsaming på sosiale medium.

Opningstider

Opningstida på sosiale medium i Alver kommune føl vanleg opningstid i kommunen. Dette gjeld og feriar og høgtider.

Sletting

Å slette kommentarar skal berre skje dersom dei inneheld til dømes personangrep, namngir andre, eller er i strid med lova. Administratorane er ansvarleg for å følgje opp desse innlegga, og innlegg som er sletta bør arkiverast.

Krisehandsaming og beredskap

Ved krisesituasjonar skal kommunikasjonen gå via kriseleiinga i kommunen.

Vil du vite meir?

Trykk her for fleire gode råd og innsikt.


Sist oppdatert: 25.05.2020
Publisert: 28.02.2020