HeimBarnehageSøkje plass

Søkje plass

OBS: Vigilo informerer om problem ved søknad om barnehageplass.

Feilmelding oppstår når ein kryssar av for språk og ein kjem ikkje vidare.

Ei løysing på dette problemet er å oppdatera sida, eventuelt gå eit steg attende og oppdatere sida, for så å fortsetje søkjeprosessen. Når sida oppdaterast vil "Påkravd" forsvinne, og det vil vere mogleg å kome vidare i søkjeprosessen. 

Dersom det kjem opp feilmelding når du søkjer barnehageplass kan du sende inn feiilmelding til Vigilo kundesupport.

Slik søkjer du 

Trykk her for å søkje barnehageplass 

Trykk her å sjå vedtekter for kommunale barnehagar

I juli kan det ta litt lenger tid før du før svar på om vi har mottatt søknaden din.

Søknadsfristen for hovudopptaket er 1. mars.

Du kan sende søknad heile året, og vil bli sett på venteliste. Du får tilbod om plass dersom barnehagen har ledig plass.

NB: Viktig Informasjon til føresette som skal søkje barnehageplass. Ved enkelte høve kan søkjar oppleve at det kjem opp feilmeldingar når dei skal sende søknad. Her er viktig informasjon om korleis du går fram for å sende inn søknaden.

 • Kontroller at du har rett Nettlesar. Det er viktig å bruke Google Chrome nettlesar når du skal søkje barnehageplass.
 • Det kjem nokon gongar opp feilmelding «bad Gateway» når du skal sende søknaden. Dette kan skuldast at du ikkje har Google Chrome nettlesar på din pc.
 • Dersom dette likevel skjer med deg, kan du klikke «send inn søknad «gjentatte gongar for å overstyre feilen. Etter 4-5 gongar vil feilmeldinga endre seg til «There already exist an application» eller liknande. Då har søknaden din gått igjennom. Du skal då motta melding om at vi har motteke søknaden din.

Dersom denne meldinga ikkje kjem- må du ta kontakt med rådgjevar Mette Marei Træland på telefon 971 59 640, så ho kan hjelpe deg.

Dersom du får opp feilmelding om at postnummeret er feil:

Dette kan fort skje når du skal legge til medsøkjar. Då det kan bli lagt inn eit mellomrom før/etter postnummeret. Du må då undersøke om postnummeret er skrive inn på rett måte. Det er lurt å fylle alt inn på nytt.

Har du spørsmål knytt til opptaket kan du og kontakte tenesteleiar for barnehage Mona Hagewick på telefon 56 37 50 00.

Trykk her for å lese meir om alle barnehagane i kommunen vår.

Kva kostar det?

Full plass

Frå 1. januar 2020 kostar ein full barnehageplass 3.135 kroner per månad.

Redusert plass
 • 80 prosent plass = 2508 kroner i månaden
 • 60 prosent plass = 1881 kroner i månaden
 • 50 prosent plass = 1568 kroner i månaden
 • 40 prosent plass = 1254 kroner i månaden
Redusert betaling og søskenmoderasjon

Du kan få redusert pris dersom du har fleire barn i barnehagen eller har låg inntekt.

Trykk her for å lese meir om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Søskenmoderasjon:

 • Du får 30 prosent prisreduksjon på barn nummer to.
 • Du får 50 prosent prisreduksjon på barn nummer tre og fleire.

Matpengar og ekstra dag:

 • Matpengar - 100 prosent plass = 380 kroner i månaden
 • Matpengar - 80 prosent plass = 304 kroner i månaden
 • Matpengar - 60 prosent plass = 228 kroner i månaden
 • Matpengar - 40 prosent plass = 152 kroner i månaden
 • For sein henting = 250 kroner per påbyrja halvtime 

Makspris:

Foreldre skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass. Makspris frå 01.01.2020 er fastsett til kroner 3 135 per månad.

Har du rett på plass?

Kven har rett på barnehageplass?

For å ha rett til barnehageplass må du:

 • bu i kommunen
 • søkje barnehageplass innan fristen for hovudopptaket 1. mars

Dersom barnet ditt fyllet eitt år i august, september, oktober eller november har du rett på plass den månaden barnet ditt fyller år. Barn som er født desse fire månadane må med andre ord ikkje betale for plassen før dei startar i barnehagen.

Hovudopptaket skjer i perioden frå mars til juni. I denne perioden kan du ikkje endre på søknaden.

Du kan sjølvsagt søkje barnehageplass utanom hovudopptaket og få tilbod om vi har ledige plassar.

Har barnet ditt rett til prioritet?

Kommunen skal prioritere å gi plass til følgjande barn i hovudopptaket:

 • barn med nedsett funksjonsevne
 • barn med vedtak etter lov om barnevernstenester §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd

Søkjer du plass til eit barn med rett til prioritet? Hugs å sende dokumentasjon til kommunen innan søknadsfristen 1. mars. 

Flytte, bytte eller seie opp plass?

Flytte eller bytte plass?

Flyttar du til ein annan stad i kommunen kan du behalde barnehageplassen du har. Ønskjer du plass i ein annan barnehage, må du sjølv søkje om ny barnehageplass.

Trykk her for å gå til barnehagelova.

Reglar for oppseiing
 • Endring av plass kan i utgangspunktet berre skje dersom det ikkje fører til at vi får tomme plassar i barnehagen.
 • Skal barnet ditt slutte i barnehagen i løpet av barnehageåret, må du sende ei skriftleg oppseiing av plassen minst to månader før barnet skal slutte.
 • Dersom barnet sluttar etter 1. april, kan vi krevje betaling for resten av barnehageåret.
 • Du treng ikkje å seie opp plassen når barnet ditt startar på skulen. Dette skjer automatisk for barn i både private og kommunale barnehagar.

Private barnehagar har eigne vedtekter.

Slik seier du opp plassen din

Vi har ikkje eit eige skjema for oppseiing av barnehageplass. 

Skriftleg oppseiing leverer du direkte til barnehagen din.


Sist oppdatert: 30.10.2020
Publisert: 30.10.2020