Omsorgsbustad

Omsorgsbustad

Eldre, sjuke, funksjonshemma og andre som treng tilpassa bustad, kan søkje om å få leige ein omsorgsbustad.

Omsorgsbustaden er tilpassa rørslehemma og bygd slik at du kan motta nødvendige pleie- og omsorgstenester. Bustaden er din eigen heim, og tildeling av heimetenester skjer som for andre heimebuande.

For å sikre at du får det tilbodet som passer best for deg, kjem vi vanlegvis på heimebesøk. Avtale om heimebesøk gjer vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Les meir om omsorgsbustad med døgnbemanning (omsorgsbustad pluss) lengre ned på sida.

Slik søkjer du

Trykk her for å gå til søknadsskjema for bustad

I søknaden må du skildre behovet ditt og grunngje kvifor du søkjer.

Sidan søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på eit av våre kontor for innbyggjarservice i Knarvik senter, på Frekhaug eller på Manger, eller send dei til:

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist. Vi behandlar alle søknadane etter kvart som dei kjem inn til oss.

Kva får du?

 • du får ein tilpassa bustad
 • du kan søkje om bustøtte frå Husbanken

Krav til søkjar

 • du er 18 år eller eldre
 • du må ha legeuttale
 • du må ha eit fysisk eller psykisk funksjonstap
 • du må betale husleige

Kontakt oss

Vi har ope kvardagar mellom klokka 09.00 og 15.00. Telefontid er mellom klokka 10.00 og 12.00

Hugs at det ikkje er trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på e-post.

Les meir

Trykk her for å laste ned retningslinjene våre for tildeling av bustad.

Klage på vedtak

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får.

Omsorgsbustad med døgnbemanning

«Omsorgsbustad pluss» er eit tilbod til deg som ikkje har behov for sjukeheimsplass, men likevel ikkje klarar å bu heime i eigen bustad. Dette er eit butilbod med bemanning heile døgnet.

Vi har «omsorgsbustad pluss» for ulike målgrupper:

 • eldre
 • personar med psykiske plager
 • personar med utviklingshemming

Slik søkjer du

Trykk her for å gå til søknadsskjema for bustad

I søknaden må du skildre behovet ditt og grunngje kvifor du søkjer.

Sidan søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på eit av våre kontor for innbyggjarservice i Knarvik senter, på Frekhaug eller på Manger, eller send dei til:

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist. Vi behandlar alle søknadane etter kvart som dei kjem inn til oss.

Kva kostar det?

Du må betale husleige for kvar månad. Husleiga er ulik for ulike bustader. Ta kontakt med forvaltningskontoret for å få meir informasjon om husleiga. Vi krev ikkje depositum. Du kan søkje om bustønad.

Kva får du?

 • Du kan delta på aktivitetar og vere dela av eit sosialt fellesskap
 • Du får tilpassa bustad
 • Du får nærleik til personell
 • Du får tilbod om å delta i fellesmåltid

Krav til søkjar

 • Du må ha store vanskar med å klare deg i eigen bustad
 • Bustaden du bur i no må vere ueigna:
  • fordi den ikkje er tilrettelagt etter ditt funksjonstap
  • fordi du har nedsett funksjonsevne
  • fordi du er einsam og utrygg der du bur i dag

Kontakt oss

Vi har ope kvardagar mellom klokka 09.00 og 15.00. Telefontid er mellom klokka 10.00 og 12.00

Hugs at det ikkje er trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på e-post.

Les meir

Trykk her for å laste ned retningslinjene våre for tildeling av bustad.

Klage på vedtak

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får.


Sist oppdatert: 20.05.2020
Publisert: 20.05.2020