HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring på reguleringsplan for Alversundbrua

Høyring på reguleringsplan for Alversundbrua

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 har utval for areal, plan og miljø 26.04.23, som sak 055/23, gjort vedtak om å leggja planframlegg ut til offentleg ettersyn.

Vestland fylkeskommune har i samarbeid med Alver kommune utarbeidd detaljreguleringsplan for fv. 565 Alversundbrua. Formålet med planen er å leggje til rette for eit godt vegsystem som gir god framkomst og god tryggleik for alle trafikantgrupper, inkludert gåande og syklande. Ny bru og veg skal ha ei god utforming og leggje til rette for vidareutvikling av tettstaden Alversund.

I planarbeidet skal det takast omsyn til den Indre Farleia, pågåande planarbeid og eksisterande planar i området.

Planframlegget omfattar følgjande dokument:

 1. Føresegner
 2. Plankart
 3. Planomtale
 4. VA-rammeplan
 5. ROS-analyse
 6. Støyvurdering
 7. Naturmangfaldsrapport
 8. Kulturhistoriske registreringar
 9. Trafikkanalyse kryss
 10. Geoteknisk grunnundersøkingsrapport
 11. Geoteknisk rapport
 12. Orienterande miljøteknisk grunnundersøking
 13. Geologi brufundament
 14. Skjeringar
 15. Marinarkeologiske registreringar
 16. Marine omsyn
 17. Vurdering av sårbarhet og tåleevne
 18. Teknisk tegningshefte
 19. Vegplan ny Alversundbru 2018
 20. Vedtak

3D-modell med ulike brutypar finn du her: 3D-modell Alversundbrua

Lenke til Alversundbrua si prosjektside hjå fylkeskommunen finn du her: Prosjektside Alversundbrua

Slik kan du komme med innspel

Vi tar direkte kontakt med grunneigarar, berørte naboar, lag og organisasjonar og offentlege instansar.

Du kan kome med innspel i perioden 10.05.23–28.06.2023.

Send innspela dine skriftleg til planforvaltning på:

Informasjonsmøte og open kontordag

Tysdag 30. mai klokka 1830 inviterer Alver kommune og Vestland fylkeskommune til informasjonsmøte på nye Alversund skule. Møte vert halde i auditoriet.

Dagen etter, onsdag 31. mai, vert det open kontordag i Vestland fylkeskommune sitt lokale på Galteråsen 7 C.  Besøkstid på kontoret er klokka 09.00-20.00.

Send melding, eller ta kontakt med planleggingsleiar Ingar Hals for å avtale møtetid.


Sist oppdatert: 09.05.2023
Publisert: 09.05.2023