HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av reguleringsplan for Langeland

Kunngjering av reguleringsplan for Langeland

I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-12 har Alver kommunestyre 14.12.2023, PS sak 221/23, vedtatt følgjande reguleringsplan:

  • Regulering for Langeland B5, gnr. 324 bnr. 7, 90 m.fl., planID 125620060004

Hovudmålet med planen er å utvikle området B5 i kommunedelplanen for Meland til bustad. Planen legg opp til om lag 60 nye bustadeiningar fordelt på einebustadtomter, rekkjehus og leilegheit/blokkbusetnad. Det er òg planlagt for eit næring/tenesteyting for bevertning, aktivitets- og konferansesenter sør i planområdet.

Les meir om planen

Planframlegget og planvedtak.

Om klage og verknad av plan

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning. Den som er part eller har rettsleg klageinteresse, kan klage på kommunestyret sitt vedtak. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut.

Slik kan du klage på vedtaket:

  • Send ei skriftleg klage på e-post post@alver.kommune.no.
  • Send eit brev til Alver kommune v/planforvaltning, postboks 4, 5906 Frekhaug.

Reguleringsplanen fastset framtidig bruk av området og er bindande for nye tiltak, samt utviding av eksisterande tiltak, jf. pbl §12-4. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing i samband med godkjend reguleringsplan må setjast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa, jf. pbl § 15-2.


Sist oppdatert: 11.01.2024
Publisert: 11.01.2024