HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av vedtatt detaljreguleringsplan for Ytre Eidsnes

Kunngjering av vedtatt detaljreguleringsplan for Ytre Eidsnes

I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-12 har Alver kommunestyre 11.05.2023, sak 063/23, vedtatt følgjande reguleringsplan:

Detaljreguleringsplan for Ytre Eidsnes gbnr. 215/2 mfl., PlanID 46312020004

Hovudføremålet med planframlegget er å tilrettelegge for bustadutvikling på Ytre Eidsnes.

Reguleringsplanen legg til rette for fire einebustader, med tilhøyrande vegareal og blågrønstruktur. Innafor planområdet er det òg regulert inn ein leikeplass.

 

Planframlegget omfattar følgjande dokument:

 1. Reguleringsplan 24.03.2023
 2. Reguleringsføresegner 24.03.2023
 3. Planomtale Ytre Eidsnes 24.03.2023
 4. Illustrasjonsplan 24.03.2023
 5. ROS-analyse
 6. Konsekvensutgreiing for detaljreguleringsplan for Ytre Eidsnes
 7. Merknadsskjema kommentert 28.03.2023
 8. Merknadsskjema offentleg ettersyn og mekling Statsforvaltar 24.03.2023
 9. Merknader samla 13.02.2023
 10. Snitt
 11. Sol-Skygge Ytre Eidsnes
 12. Sporingskurver
 13. C-002 med sporingskurver
 14. VA-rammeplan samlet
 15. Trekking av motsegn – Ytre Eidsnes – Revidert planframlegg etter mekling
 16. Til dialogmøte med statsforvaltaren januar 2022
 17. Planprogram 19.02.2021
 18. Uttalar til planoppstart og planprogram Ytre Eidsnes samanstilt
 19. Merknadsskjema planoppstart
 20. Planinitiativ 12.05.2020
 21. Avvisning av planinitiativ Ytre Eidsnes gbnr 215/2 02.07.2020
 22. Saksframlegg – Planinitiativ til avklaring – Ytre Eidsnes 17.09.2020
 23. Saksframlegg fastsetting Planprogram
 24. Saksframlegg – 1. gongs handsaming
 25. Saksframlegg – 2. gongs handsaming
 26. Bestilling av meklingsmøte - Detaljreguleringsplan for Ytre Eidsnes
 27. Saksframlegg – 3. gongs handsaming

 

Om klage og verknad av plan:

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. lov om offentleg forvaltning §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke, med mindre anna frist er oppgitt. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen:

 

 • Alver kommune, Plan v/Arealforvaltning , postboks 4, 5906 Frekhaug, eller
 • som e- post til post@alver.kommune.no


Klagefrist er sett til 12.06.2023

Reguleringsplanen fastset framtidig bruk av området og er bindande for nye tiltak, samt utviding av eksisterande tiltak, jf. pbl §12-4. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing i samband med godkjend reguleringsplan må setjast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova § 15-2 og 3.

 


Sist oppdatert: 16.05.2023
Publisert: 16.05.2023