HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av vedtatt reguleringsplan for Kvassnesbakken

Kunngjering av vedtatt reguleringsplan for Kvassnesbakken

I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-12 har Alver kommunestyre 11.05.2023, sak KO-062/23, vedtatt følgjande reguleringsplan:

Detaljreguleringsplan for Kvassnesbakken, gbnr. 188/701 m.fl. PlanID 1263-201904

Føremålet med planframlegget er å utvikle området BBB2 i områdeplanen for Knarvik sentrum til blokkbusetnad i form av «terrasserte bygg», med tilhøyrande funksjonar og infrastruktur. Reguleringsplanen legg til rette for 31 bueiningar, med parkeringsanlegg under bakken. Felles uteområde er planlagd som eit stort tun i sørvest og på takterrasse i vest.

 

Planframlegget omfattar følgjande dokument:

 1. Plankart
 2. Illustrasjonsplan
 3. Føresegner
 4. Planskildring
 5. Plan 1.underetasje
 6. Illustrasjon takopplett
 7. Lengdeprofil_veg
 8. Horisontalplan_veg
 9. Tverrprofil
 10. Støyvurdering
 11. VA-rammeplan
 12. VA-Tiltaksplan
 13. Nedbørssituasjon
 14. Plandiagrammer
 15. Oversikt over bruksareal-BRA
 16. Merknadsskjema offentleg ettersyn
 17. Snitt 1-1 og 2-2
 18. Snitt 3-3 og 4-4
 19. Solstudie-mai
 20. Solstudie-mai2
 21. Solstudie-sommersolverv
 22. Solstudie-vårjevndøgn
 23. Solstudie2-vårjevndøgn
 24. Saksframmlegg 1.ghs.
 25. Saksframlegg 2.ghs-vedtak plan

 

Om klage og verknad av plan


Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (forvaltningslova). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke, med mindre anna frist er oppgitt. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen gårut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen:

 • Alver kommune, Plan v/Arealforvaltning , postboks 4, 5906 Frekhaug, eller
 • som e- post til post@alver.kommune.no

Klagefrist er sett til 12.06.2023

Reguleringsplanen fastset framtidig bruk av området og er bindande for nye tiltak, samt utviding av eksisterande tiltak, jf. pbl §12-4. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing i samband med godkjend reguleringsplan må setjast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa, jf. pbl § 15-2 og 3.


Sist oppdatert: 16.05.2023
Publisert: 16.05.2023