HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarOmrådeplan for Dalstø - Mjåtveitstø - offentleg ettersyn og høyring

Områdeplan for Dalstø - Mjåtveitstø - offentleg ettersyn og høyring

Fristen for å komme med innspel er 17. november. Treng du meir informasjon om prosjektet? Kom gjerne på folkemøte og kontordag.
Publisert: 04.10.2023
Sist endra: 06.10.2023

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 har utval for areal, plan og miljø 20.09.2023, som sak 116/23, gjort vedtak om å leggja planframlegg ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget er utarbeida gjennom eit offentleg-privat samarbeid mellom Alver kommune og Furufjellet AS. Ard Arealplan AS er plankonsulent.

Områdeplanen for Dalstø - Mjåtveitstø ønskjer å utvikle eit større område i Alver kommune. Planen opnar for bustadfortetting/utvikling, barneskule, barnehage og eit areal med kombinasjonsformålet Bustad/Forretning/Kontor.

Områdeplanen regulerer for inntil 800 nye bustadeiningar. Planforslaget  legg opp til ei stegvis utbygging, der ein som første byggetrinn kan etablere inntil 255 nye bustadeiningar, og ein ny barnehage. Resterande utbygging vil vera fram i tid.

Her kan du lese plandokumenta

 1. Plankart, datert 22.08.2023
 2. Planføresegn, datert 28.08.2023
 3. Planskildring, datert 29.08.2023
 4. Illustrasjonsplan, datert 30.03.2023
 5. Illustrasjonsplan Delfelt B1, datert 30.03.2023
 6. Illustrasjonsplan Delfelt B2, datert 30.03.2023
 7. Illustrasjonsplan Delfelt B3, datert 30.03.2023
 8. Illustrasjonsplan Delfelt B4, datert 30.03.2023
 9. Illustrasjonsplan Barnehage, datert 30.03.2023
 10. Illustrasjonshefte Furefjellet, datert 31.08.2023
 11. Konsekvensutgreiing, datert 15.10.2021
 12. Verdivurdering naturmangfold, Dalstø-Mjåtveitstø, datert 12.03.2018
 13. Naturmangfoldsrapport, datert 25.04.2022
 14. Trafikkanalyse, datert 2019
 15. Tilleggsnotat trafikkanalyse, datert desember 2020
 16. Vurdering av plassering av ny barneskule, datert 2018
 17. Barnetråkk, datert 2018
 18. VAO-rammeplan, revidert 29.08.2023
 19. Vedlegg VAO-rammeplan
 20. Støyrapport, datert 20.01.2022
 21. Skisse fartsdempende tiltak Mjåtveitmarka, datert 16.12.2020
 22. Kulturminnedokumentasjon, datert 2019
 23. Kulturhistoriske registreringar, datert 2018
 24. Mobilitetsanalyse, datert 19.04. 2021
 25. Mobilitetskart, datert 07.07.2021
 26. Massehandteringsplan, datert 31.03.2023
 27. Kart massehandteringsplan, datert 31.03.2023
 28. Vegtegningar Rundkøyring, datert 09.07.2021
 29. Merknader samla etter oppstart
 30. Merknadsskjema etter oppstart, datert 18.01.2018
 31. Merknader samla til endring av plangrensen
 32. Merknadsskjema etter utviding og endring av plangrense, 30.03.2023
 33. Arealregnskap eksisterande situasjon, datert 05.07.2023
 34. Arealregnskap planlagt situasjon, datert 05.07.2023
 35. Saksframlegg forslag til områdeplan for Dalstø - Mjåtveitstø

Folkemøte og kontordag

Har du innspel eller spørsmål? Velkommen på folkemøte og kontordag.

 • Folkemøte: 26. oktober 2023 – Frekhaug kommunehus – klokka 18.00–20.00.
 • Open kontordag: 31. oktober 2023 – Frekhaug kommunehus – klokka 13.00–17.00.

Slik kan du komme med innspel

Fristen for å komme med innspel er 17. november 2023.

Stil innspelet ditt til plan v/arealforvaltning, merk det med namnet på planen og send det på e-post eller med posten til: