HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarOffentleg ettersyn og høyring på reguleringsplan for Tonesmarka

Offentleg ettersyn og høyring på reguleringsplan for Tonesmarka

Fristen for å kome med innspel er 22. april 2024.
Publisert: 08.03.2024
Sist endra: 08.03.2024

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 gjorde utval for areal, plan og miljø 29.11.2023, som sak 157/23, vedtak på vilkår om å leggja planframlegg ut til offentleg ettersyn. Vilkåra som var opplista før offentleg ettersyn er no oppfylt, og planforslaget vert lagt ut.

Planområdet er på om lag 111 daa, og omfattar eit område i sørleg del av Mjåtveitmarka i Meland, ca. 1,5 km sørvest for Frekhaugsenter. Planen regulerer for utbygging av totalt 33 nye bustadeiningar i form av eine- to- og fleirmannsbustader med tilhøyrande infrastruktur og funksjonar. I tillegg til desse inngår 6 eksisterande einebustader. Det er vidare planlagt for eit forsamlingshus på om lag 1325 m2 med tilhøyrande utandørs aktivitetsområde.

Planframlegg med vedlegg finn du her: Reguleringsplan for Tonesmarka  

Slik kan du kome med innspel

Perioden for offentleg ettersyn er 09.03–22.04.2024

Har du innspel til planen?

  • Send innspelet sitt på e-post til post@alver.kommune.no.
  • Du kan også sende innspelet med brev til Alver kommune v/planforvaltning, postboks 4, 5906 Frekhaug.

Stil innspelet ditt til plan v/arealforvaltning.