HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring av planprogram tilhøyrande varsel om oppstart av reguleringsplan for Grøn omstilling av Mongstad, gbnr. 137/91 mfl.

Høyring av planprogram tilhøyrande varsel om oppstart av reguleringsplan for Grøn omstilling av Mongstad, gbnr. 137/91 mfl.

Planarbeidet er eit ledd i ambisjonane for å sikre framtidig berekraft blant industrien på Mongstad. Det vil konkret bidra gjennom etablering av framtidsretta energitunnelar som koplar saman dei største industriområda på Mongstad og etablering av oppdrettsanlegg på land med dei nyaste og beste grøne løysingane som finst i dag for oppdrett, inkludert eige osmoseanlegg for produksjon av ferskvatn, nytt høgdebasseng, biogass-anlegg for handtering av fiskeslam og klekkeri/smoltanlegg. Eit sentralt prinsipp er at ved å nytte det varme vatnet frå raffineriet, så vil energibehovet til oppdrettsanlegget bli betydeleg redusert. Energibehovet knytt til oppvarming vil bli eliminert.

Planprogram_7.12.2020


Merknadsfrist er sett til 19.02.2021

Merknadar til planprogrammet kan sendas til;
christian.fronsdal@multiconsult.no

Evt. skriftleg til:
Multiconsult Norge AS, Seksjon for areal og utredning v/ Christian Frønsdal
Nesttunbrekka 99
5221 Nesttun


Sist oppdatert: 20.01.2021
Publisert: 11.12.2020