Styringsdokument

Budsjett og økonomiplanar
Vedlegg til budsjett og andre styringsdokument

Budsjettframlegg, kontrollutvalsarbeidet 2024

Søknad frå Alver kyrkjelege fellesråd om tilskott til drift og investering for 2024.

Årsmelding og årsrekneskap

2023

2022

2021

Økonomisk rapportering
Finansrapportering
Politisk reglement
Gebyrregulativ

Trykk her for gebyr- og betalingssatsar for Alver kommune - 2024

Trykk her for gebyr- og betalingssatsar for Alver kommune - 2023

Trykk her for gebyr- og betalingssatsar for Alver kommune - 2022

Eigarskapsmelding

Trykk her for eigarskapspolitikk og eigarskapsmelding.

Gjeldande planar

Sjå oversikt over gjeldande planar her.


Sist oppdatert: 16.05.2024
Publisert: 16.10.2018