Styringsdokument

Budsjett og økonomiplanar
Vedlegg til budsjett og andre styringsdokument

Budsjettframlegg, kontrollutvalsarbeidet 2024

Årsmelding og årsrekneskap

2022

2021

Økonomisk rapportering
Finansrapportering
Politisk reglement
Gebyrregulativ

Trykk her for gebyr- og betalingssatsar for Alver kommune - 2023.

Gebyr og betalingssatsar for 2022

Eigarskapsmelding

Trykk her for eigarskapspolitikk og eigarskapsmelding.

Gjeldande planar

Sjå oversikt over gjeldande planar her.


Sist oppdatert: 29.11.2023
Publisert: 16.10.2018