Skuleskyss

Har du rett til gratis skuleskyss?

Desse elevane har rett på gratis skuleskyss:

  • Elevar i 1. klasse som har meir enn to kilometer til skulen.
  • Elevar i 2. – 10. klasse som har meir enn fire kilometer til skulen.
  • Elevar med særleg farleg eller vanskeleg skuleveg.
  • Elevar med funksjonshemming og midlertidig skade eller sjukdom.

Lengda på skulevegen vert målt i gåavstand frå døra heime til døra på skulen.

Trykk her for å berekne rute

Trykk her for meir informasjon om retten til skuleskyss på skyss.no

Trykk her for informasjon om skuleskyss i vidaregåande opplæring

Slik søkjer du

Det er fylkeskommunen som har ansvar for skuleskyss til elevar i grunnskulen, men foreldre og elevar treng ikkje å forhalde seg til andre enn skulen sin.

Rektor eller skyssansvarleg på kvar skule bestiller skuleskyss til alle elevar i grunnskulen.

Godtgjersle når foreldre køyrer 

Foreldre som køyrer barn med rett til fri skuleskyss sjølv, kan ha krav på køyregodtgjersle. Dette må avtalast med skulen. Bruk skjemaet under og lever det til rektor på skulen.

Trykk her for å laste ned refusjonsskjema.

Kva kan du bruke Skyss-kortet til?

Elevar som har rett på fri skuleskyss får Skyss skulekort. Det er skulen som deler ut kortet.

Skyss skulekort gjeld:

  • for to reiser kvar skuledag
  • mellom klokka 05.00 og 19.00
  • ikkje i helger og feriar
  • for maksimalt 190 skuledagar
Har du funksjonshemming, midlertidig skade eller sjukdom?

Elevar med funksjonshemming eller midlertidig skade eller sjukdom kan få drosje i staden for buss. Er dette aktuelt for barnet ditt, må du dokumentere behovet med legeattest og levere dette til rektor på skulen.

Trykk her for å lese meir om tilrettelagt skyss

Har du særleg farleg eller vanskeleg skuleveg?

Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg har rett til fri skuleskyss utan omsyn til veglengda. Elevar som har særlege behov eller vanskar for å greie seg i det vanlege trafikkbildet på skulevegen sin, kan også ha denne retten.

Trykk her for søknadsskjema

Dersom du meiner at skulevegen for barnet ditt er særleg farleg eller vanskeleg, kan du søkje kommunen eller fylkeskommunen om fri skuleskyss. Søknaden sender du til skulen. Kommunen vurderer søknaden ut frå dei forholda på den aktuelle vegstrekninga, og ut frå dei føresetnadene eleven har.

Det er gjort ein analyse av alle vegstrekka innafor 4 km radius frå kvar av grunnskulane i kommunen.

Denne analysen ligg til grunn når ein skal vurdera søknadane om fri skuleskyss på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skuleveg.
Rapportane finn du her:

Trykk her for analyse av særleg farleg eller vanskeleg skuleveg Radøy

Trykk her for analyse av særleg farleg eller vanskeleg skuleveg Meland

Trykk her for analyse av særleg farleg eller vanskeleg skuleveg Lindås

Går du på friskule?

Elevar i friskular har rett til fri skuleskyss etter same reglane som elevar i grunnskulen. Det er likevel viktig å vere merksam på at retten berre gjeld innanfor heimkommunen – eller til kommunegrensa.

Klage på vedtak om skuleskyss

Vedtak om fri skuleskyss er enkeltvedtak. Du kan klage på det endelege vedtaket til skulen. Vi har ikkje eit eige skjema for dette, så det er nok at du skriv eit brev og sender det til skulen.


Sist oppdatert: 11.04.2022
Publisert: 07.06.2018